Історія України 10 клас

28.04.21

Україна на початку Другої світової війни 1939–1941 рр.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na-na-pochatku-drugo-svitovo-viyni-172714.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-na-na-pochatku-drugo-svitovo-viyni-53499.html

https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-drugo-svitovo-viyni-225145.html

https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-drugo-svitovo-viyni-552508.html

Д/з. П.32-33

30.04.21

Україна на початку німецько-радянської війни.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na-na-pochatku-nimecko-radyansko-viyni-podi-1941-1942-rr-rr-174328.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-pochatok-radyansko-nimecko-viyni-okupaciya-ukra-ni-viyskami-nimechchini-ta-soyuznikiv-ii-dlya-uchniv-10-klasu-z-istori-ukra-ni-171742.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ukraina-na-pocatku-nimecko-radanskoi-vijni-419786.html

https://www.youtube.com/watch?v=VkACkR8iHrc

https://www.youtube.com/watch?v=_s9dneuK26I

https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-nimecko-radyansko-viyni-pidruchnik-o-v-gisem-o-o-martinyuk-443381.html

https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-nimecko-radyagsko-viyni-95985.html

Д/з. П.34-35

 

21.04.21

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kulturne-y-religiyne-zhittya-na-zahidnoukra-nskih-terenah-v-umovah-inozemnogo-panuvannya-politichne-ta-kulturne-zhittya-ukra-nsko-politichno-emigraci-194626.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-u-20-30-h-rokah-hh-st-92701.html

https://www.youtube.com/watch?v=xHFeq4Pz9zk

https://naurok.com.ua/test/kulturne-ta-religiyne-zhittya-na-zahidnoukra-nskiih-terenah-v-umovah-inozemnogo-panuvannya-136409.html

Д/з. П.30

23.04.21

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 5 «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період».

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/storya-ykrani-10-klas/13127-testi/yrok-44-yzagalnennya-znan-tematichniyi-kontrol-za-rozdlom-v-zahdnoykransk-zeml-v-mzhvonniyi-perod

https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-za-temoyu-zahidnoukra-849660.html

https://vseosvita.ua/library/uzagalnenna-tematicne-ocinuvanna-z-temi-zahidnoukrainski-zemli-v-mizvoennij-period-416846.html

Д/з. П.29